Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvėje riba bei Smiltelės g. detalusis planas

 **********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 7 d.AD1-1093

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2013 m. balandžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-848:

1. Tvirtinu Apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos g. riba bei Smiltelės g., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedama – aiškinamasis raštas (4 lapai), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys (8 lapai) ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys (7 lapai).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie jo patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

  **********

Informuojame, kad parengtas apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvės riba bei Smiltelės g. detalusis planas.

Planavimo tikslai – planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles, pagerinti susisiekimo infrastruktūrą. Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodant komunikacijų koridorius ir orinių linijų kabeliavimo vietas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt. – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas II etapas.

Plano rengėjas - UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, 91246 Klaipėda, tel. 8698 71393, el.paštas projus@projus.lt

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013-02-11 iki 2013-03-08 Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-02-22 iki 2013-03-08 Klaipėdos miesto savivaldybėje. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2013-03-08 10.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Viešo svarstymo protokolas

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvės riba bei Smiltelės g. detalusis planas. Detaliojo plano rengimo tikslas – planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles, pagerinti susisiekimo infrastruktūrą. Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodant komunikacijų koridorius ir orinių linijų kabeliavimo vietas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 60. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt . – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas II etapas.

Plano rengėjas - UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, 91246 Klaipėda, tel. 8698 71393, el.paštas projus@takas.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos Aiškinamasis raštas

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams