Pradžia
Lt En

2020 m.

2020 metai

2020-01-15

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir dėl jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „YIT Lietuva“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų nurašymo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-139 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 8. Dėl likviduotų dėl bankroto ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių skolų už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nurašymo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 9. Dėl mirusių asmenų beviltiškų skolų už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nurašymo. Pranešėja R. Jievaitienė.

 2020-01-29

 1. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto nakvynės namams. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos dalininkų kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.
 8. Dėl pritarimo Sutarties dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančią Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo tvarkos ir sąlygų projektui. Pranešėja R. Gružienė.
 9. Dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje. Pranešėja I. Šakalienė.
 10. Dėl pritarimo Papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą. Pranešėja E. Deltuvaitė.

Papildomas klausimas:               

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, formuojant viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro dalininkų kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

2020-02-12 

 1. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „SBTF“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R Jievaitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Paliūnaitė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjas G. Neniškis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

 2020-02-19

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėjas A. Kaveckis.
 2. Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo projekto „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų  bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas A. Gaižutis.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 2. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 3. Informacija apie pusiau požeminių konteinerių aikštelių projekto įgyvendinimo eigą. Pranešėjas A. Kaveckis.
 4. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl nekilnojamojo turto Aukštoji g. 13, Klaipėdoje, pirkimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Pranešėjas E. Simokaitis.

  2020-03-04

 1. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Informacija apie pajamų didinimo planą 2020-2023 metams. Pranešėjas G. Neniškis.

 2020-04-15

 1. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 2. Dėl likviduotų ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių, mirusių fizinių asmenų skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. Pranešėja D. Gerasimovienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Petrošius.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-416 „Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Pagalbos į namus, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl pritarimo projekto „Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 4. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – Pilies didžiojo bokšto atkūrimas)“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 5. Dėl Mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-18„Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2‑156 „Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 5. Dėl BĮ Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ likvidavimo. Pranešėja A. Liesytė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.
 7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarosios akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 13. Dėl sutikimo perimti turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 14. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „YIT Lietuva“. Pranešėjas E. Simokaitis.

 2020-04-22

 1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl nekilnojamojo turto Nemuno g. 113 ir Nemuno g. 133, Klaipėdoje, pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl pritarimo sutarties dėl Tarptautinio buriavimo mokymo ir burlaivių konferencijos Klaipėdoje 2020 m. projektui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Petrošius.

2020-05-13

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja I. Šakalienė.
 2. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja A. Truncienė.
 3. Dėl naudojimosi Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiomis elektromobilių įkrovimo stotelėmis paslaugos kainos. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas V. Juška.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėjas S. Budinas.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-384 ,,Dėl važiavimo Klaipėdos miesto reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais transporto lengvatos suteikimo 2020 m. švenčių ir renginių metu“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 5. Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja A. Truncienė.
 6. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio mažinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl atleidimo nuo prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Pranešėja K. Petraitienė.

 2020-05-27

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Galiposta“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

 Papildomas klausimas:

 1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja E. Deltuvaitė.

 2020-06-10

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 2. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.
 4. Dėl Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.

Papildomas klausimas:

 1. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.  

2020-06-17

 1. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja G. Vilimaitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl pritarimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą. Pranešėja I. Kubilienė.
 2. Dėl pritarimo Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą. Pranešėja I. Kubilienė.
 3. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja E. Riekašienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja G. Vilimaitienė.
 5. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos nustatymo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai ir Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja G. Vilimaitienė.

 2020-07-01

 1. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas V. Švedas.
 2. Dėl dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 3. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais autobusais ir maršrutiniais taksi tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėja Inga Gelžinytė-Litinskienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Informacija apie Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimą. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.

 2020-07-08

 1. Dėl dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 2. Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ likvidavimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Informacija apie Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimą. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 2. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Pranešėja R. Perminienė.
 4. Dėl pritarimo projekto „Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 5. Dėl pritarimo projekto „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

 2020-07-15

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ panaikinimo. Pranešėja N. Puteikienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nepritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“. Pranešėja N. Puteikienė.
 3. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja R. Gružienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės  tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Klaipėdos mieste sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė.               
 6. Dėl pritarimo projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Klaipėdos mieste“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Pranešėja E. Kučinskienė.

Papildomi klausimai:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės 20212030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos projekto pristatymas. Pranešėja I. Butenienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

 2020-07-22

 1. Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis
 2. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.Dėl pritarimo Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo projekto įgyvendinimui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo. Pranešėja V. Bubliauskienė.
 4. Dėl naujos viešojo transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste patvirtinimo. Pranešėja L. Žemaitytė.
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės 20212030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos projekto pristatymas. Pranešėja I. Butenienė.
 6. Dėl poilsio ir turizmo teritorijų nustatymo Klaipėdos mieste. Pranešėjas S. Budinas.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-408 „Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja A. Sorokienė.
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ pakeitimo“ pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 9. Prašymas dėl išimties taikymo arba sprendimo pakeitimo. Pranešėjas V. Radvila.

 2020-09-09 

 1. Dėl mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 2. Dėl dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 3. Dėl savivaldybės būsto, neįrengtos palėpės ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato dalių pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl litvakų sinagogos, veikusios Klaipėdoje, atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 5. Dėl pritarimo projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Pranešėja R. Perminienė.
 6. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Pranešėja R. Perminienė.
 7. Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui. Pranešėjas A. Kačalinas.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė.
 13. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

 2020-09-16

 1. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr.T2-256 „Dėl Perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės senjorų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas S. Budinas.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 11. Dėl Netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius.
 12. Dėl Viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

 2020-09-23

 1. Dėl Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programos patvirtinimo. Pranešėja L Prižgintienė.
 2. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų dalių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.
  Papildomi klausimai:

 4. Socialinės paramos centro rašto svarstymas. Pranešėja A. Liesytė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

 

 2020-10-14

 1. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė.
 3. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 7. Dėl vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, skelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės saugomais kultūros paveldo objektais. Pranešėjas V. Juška.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo. Pranešėja J. Ceplienė.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

 

2020-10-21

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis 2. Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 
3. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis 
4. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis Klaipėdos miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis. 
5. Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė. 
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. 
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė. 
8. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.  
10. Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Klaipėdos futbolo sporto mokyklą į viešąją įstaigą. Pranešėja J. Ceplienė. 
11. Dėl savivaldybės draustinio steigimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.  
12. Dėl botaninio-zoologinio draustinio Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške, ribų plano rengimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.  
13. Ataskaita apie pajamų surinkimą už 2020 metus, lyginant su patvirtintu planu. Pranešėja K. Petraitienė.

2020-10-28

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.            
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.         
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.         
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.

Nauji svarstytini klausimai:
1. Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. I-III ketv. Pranešėja K. Petraitienė.         
2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano investicinių projektų įgyvendinimo 2020 m. III ketvirčio ataskaita. Pranešėja I. Butenienė.

 

2020-11-11

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
2. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja R. Gružienė.
3. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo. Pranešėjas M. Vitkus
4. Dėl atkuriamos Šv. Jono bažnyčios planavimo ir projektavimo. Pranešėjas R. Zulcas.

Nauji svarstytini klausimai:
1. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
3. Dėl UAB „Regseda“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

 

 2020-11-18

1. Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
4. Dėl Viktoro Gailiaus atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

Naujai svarstytini klausimai:
1. Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja R. Gružienė.
2. Žodinė informacija apie kitų metų Strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų pateikimo eigą. Pranešėja I. Butenienė.

 

2020-11-25

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

Naujai svarstytinas klausimas:
Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės nuomos teisę. Pranešėja R. Gružienė.

 

2020-12-09

 1. Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainiui. Pranešėja R. Jievaitienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 5. Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficiento patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėja E. Simokaitis.
 8. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-185 ,,Dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 11. Dėl Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos futbolo sporto mokyklos pertvarkymo. Pranešėja J. Ceplienė.
 15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų 2021 metų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 17. 17. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 18. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 20. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.

 2020-12-16

 1. Dėl pritarimo Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl pritarimo projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui“ pakeitimo. Pranešėja R. Perminienė.
 3. Dėl draudimo naudoti civilines pirotechnikos priemones. Pranešėjas M. Poimanskis.
 4. Dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 5. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 11. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų projektų  pateikimas. Pranešėja I. Butenienė.

 Teikiamas išklausyti sprendimo projektas:

           Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

                                                      ___________________________________________________________________________________________________________

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content