Pradžia
Lt En

KVIEČIAME KULTŪROS IR MENO KŪRĖJUS TEIKTI PARAIŠKAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO STIPENDIJAI GAUTI / WE INVITE CULTURE AND ART CREATORS TO SUBMIT APPLICATIONS FOR THE KLAIPĖDA CITY MUNICIPALITY CULTURE AND ART SCHOLARSHIP

KVIEČIAME KULTŪROS IR MENO KŪRĖJUS TEIKTI PARAIŠKAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR...

Kviečiame kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. birželio 2 d. iki 2023 m. liepos 3 d. (imtinai). Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Klaipėdoje, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida, taip pat Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida ir jeigu jie tikslingai atvyksta kurti į Klaipėdą ir yra pakviesti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos. Kultūros ar meno kūrėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Per metus skiriama iki 15 individualių ar edukacinių stipendijų ir iki 10 užsienio menininkų stipendijų.

 STIPENDIJŲ RŪŠYS:

 • individuali stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.
 • edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti ir (ar) kompetencijoms stiprinti.
 • užsienio menininko stipendija skiriama užsienio kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai Klaipėdoje skatinti.

STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ:

 • Individuali stipendija – 580 eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių (pageidaujamą laiką būtina nurodyti paraiškoje).
 • Edukacinė stipendija – iki 1000 eur (išmokant vieną kartą) veikloms, kurios trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius.
 • Užsienio menininko stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 3 iki 6 mėnesių (pageidaujamą laiką būtina nurodyti paraiškoje).

2023 metais skirtų stipendijų mokėjimo pradžia numatoma rugsėjo – spalio mėnesiais. Maloniai prašome tai įvertinti planuojant stipendijos veiklas.

Konkursui pateikiama užpildyta kultūros ir meno kūrėjų stipendijų paraiška, 1 egz. su privalomais priedais, nurodytais paraiškos formoje ir laisvai pasirinktais paraiškos teikėjo. Kartu pateikiama ir paraiškos elektroninė versija PDF formatu (paraiška su priedais, sujungiama į vieną dokumentą).

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI:

 • tiesiogiai pateikti Kultūros skyriui arba siųsti paštu (užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „STIPENDIJŲ SKYRIMO KULTŪROS AR MENO KŪRĖJAMS KONKURSAS“ ir nurodyta stipendijos rūšis: individuali, edukacinė ar užsienio menininko, siųsti adresu – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, Danės g. 17, 92117 Klaipėda. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu). Paraiškos laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo data);
 • užsisakius el. paslaugą „Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas“ Klaipėdos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt→Viešosios paslaugos→Kultūra→Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas, nuoroda – https://paslaugos.klaipeda.lt/categories/view/7161?catId=441.

Paraiškas rekomenduojame teikti elektroniniu būdu. Kviečiame susipažinti su stipendijų paraiškų teikimo el.būdu instrukcija

Kontaktinis asmuo: Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. (8 46) 39 61 71, el. paštas egle.deltuvaite@klaipeda.lt.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD:

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

 • ekspertai, kurie vertina stipendijų paraiškas;
 • Kultūros ir meno tarybos nariai;
 • kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
 • kultūros ar meno kūrėjai, nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už anksčiau iš Savivaldybės administracijos gautas stipendijas pagal Nuostatų 34 punktą;
 • kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;
 • kultūros ar meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;
 • kultūros ar meno kūrėjai, jeigu nuo paskelbto stipendijų konkurso paraiškų priėmimo termino nebus praėję vieni metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau Savivaldybės administracijos skirtos stipendijos mokėjimo sutarties pabaigos.

 PRIDEDAMA:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

We invite culture and art creators to submit applications for the Klaipėda City Municipality Culture and Art Scholarship. The applications are accepted from 2 June 2023 to 3 July 2023 (inclusive).

The following culture and art creators of the full legal age shall be entitled to receive the scholarships: citizens of the Republic of Lithuania living, working and/or creating in Klaipėda, if the object of their activity is art or culture and dissemination thereof, as well as citizens of the European Union states or third countries, if the object of their activity is art or culture and dissemination thereof, and if they purposefully come to Klaipeda to create and are invited by a cultural organisation registered in Lithuania. A culture or art creator applying for a scholarship may submit only one application for one type of the scholarship.

Up to 15 individual and educational scholarships and up to 10 scholarships for foreign artists are awarded per year.

TYPES OF THE SCHOLARSHIPS:

 • An individual scholarship is awarded to promote the creative expression of culture and art creators;
 • An educational scholarship is awarded to perfect the professional skills and/or enhance the competencies of culture and art creators;
 • A scholarship for a foreign artist is awarded to promote the creative expression of foreign creators of culture and art in Klaipėda.

AMOUNT AND TERM OF PAYMENT OF THE SCHOLARSHIPS:

 • An individual scholarship: EUR 580 per month; term: 6 to 24 months (the desired term has to be specified in the application);
 • An educational scholarship: up to EUR 1,000 (payed in lump sum) awarded for activities carried out for a maximum of 3 months;
 • Scholarship for a foreign artist: EUR 580 per month; term: 3 to 6 months (the desired term has to be specified in the application).

The payment of scholarships for 2023 is expected to start no earlier than in September and no later than in October. Please consider this circumstances when planning scholarship activities.

A culture and art creator shall submit a completed application for a scholarship to the competition: one copy with the mandatory addendums specified in the application form and those chosen at the discretion of the applicant. An electronic version of the application in PDF format shall also be submitted (the application with attachments, merged into one document).

WAYS TO SUBMIT APPLICATIONS:

 • Submitting directly to the Culture Department or sending by post (in a sealed envelope with the COMPETITION FOR SCHOLARSHIPS’ AWARD TO CULTURE OR ART CREATORS lettering and the specific type of a scholarship (individual, educational or for a foreign artist) indicated on it, sent to the Culture Department of Klaipėda City Municipality Administration (address: Danės g. 17, 92117 Klaipėda). An electronic copy of the application in digital medium (one file in PDF format) shall be submitted along with the original application. An application is considered to be submitted timely, if the date of the postmark on the envelope or the date of submission of the application to the courier is not later than the last day of the application submission term);
 • Ordering the Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas (Submission of applications for culture and art scholarships) electronic service on the website of Klaipėda City Municipality at: klaipeda.lt→Viešosios paslaugos→Kultūra→Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas, link – https://paslaugos.klaipeda.lt/categories/view/7161?catId=441 (press pink button „UŽSAKYTI PASLAUGĄ INTERNETU“).

We recommend submitting applications electronically.

Contact person: Eglė Deltuvaitė, Head at the Culture Department of Klaipėda City Municipality Administration, tel.: (8 46) 39 61 71, e-mail: egle.deltuvaite@klaipeda.lt.

ATTACHED:

PAY ATTENTION TO:

 • The following persons are not entitled to apply for and receive scholarships:
 • The experts who evaluate the applications for scholarships;
 • Members of the Culture and Arts Council;
 • The creators of culture or art working in national, state and municipal budgetary institutions – for activities specified in their employment contracts and job descriptions;
 • The creators of culture or art who have not submitted reports to the Municipality Administration, as described in Item 34 of the Regulations, for scholarships previously received from the Municipality Administration;
 • The creators of culture or art studying in higher education institutions – for activities that are part of their study programmes;
 • The creators of culture or art who have already received funding from the financial resources of states or municipalities (the Republic of Lithuania, other European Union states or third countries) for the performance of the activities specified in the application;
 • The creators of culture or art, where, at the time of publishing the term for submitting applications, less than one year has elapsed since the expiry of a scholarship award agreement based on which a creator of culture or art was awarded a scholarship by the Municipality Administration.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content