Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis planas

**********     

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

Dėl Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialiojo plano patvirtinimo

2014 m. liepos 2 d. Nr. AD1-1999

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. birželio 10 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1311:

1. Tvirtinu Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialųjį planą (pridedami specialiojo plano sprendiniai: brėžiniai ir aiškinamasis raštas, iš viso 44 lapai).

2. Nustatau, kad patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės   administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

 

**********

Informuojame apie parengtą „Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio“ specialųjį planą (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. AD1-1957).

Planuojamos teritorijos adresas – teritorija nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „TAEM projektų valdymas”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. nr. 8-46 47 09 40, el. paštas: gintarenagelyte@gmail.com.

Planavimo tikslai: užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, teritorijų tvarkymo priemones, apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, pateikti tikslinius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybės rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių ir kt.) zonų reikalavimus, numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, plėtoti poilsio infrastruktūrą (naujus pėsčiųjų bei dviračių takus).

Planavimo procesas: Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga– 2013 m. IV ketv. Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. specialusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. gruodžio 13 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą specialiojo plano rengėjui.

Konkretizuoti sprendiniai

**********

Informuojame, kad parengtas „Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialiojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV) ataskaitos dokumentas.

Planavimo dokumento pavadinimas - Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis planas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. 8-46-39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt.

Specialiojo plano rengėjas - UAB „TAEM projektų valdymas”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8-52-78 87 53, faks. 8-52-78 44 34, projektuvaldymas@teamgroup.lt.

Planavimo tikslai - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, teritorijų tvarkymo priemones, apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, pateikti tikslinius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybės rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių ir kt.) zonų reikalavimus, numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, plėtoti poilsio infrastruktūrą (naujus pėsčiųjų bei dviračių takus).

Informuojame, kad visuomenė su SPAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija gali susipažinti nuo 2013 m. kovo 04 d. iki 2013 m. balandžio 02 d. pas plano organizatorių (Liepų g. 11, Klaipėda).

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai visuomenė supažindinta su SPAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija, įvyks 2013 m. balandžio 02 d. 10.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos nepriimami. Pasiūlymus dėl SPAV galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu nurodytais adresais. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

SPAV ataskaita

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys 1-3

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys 2-3

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys 3-3

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio, Klaipėdoje specialiojo plano Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas.

Planavimo tikslai - Užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, teritorijų tvarkymo priemones, apibrėžti planuojamos teritorijos kraštoavizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, pateikti tikslinius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybės rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių ir kt.) zonų reikalavimus, numatyti priemones ir apribojimos, užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, plėtoti poilsio infrastruktūrą (naujus pėsčiųjų bei dviračių takus).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396164, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt , interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt.

Detaliojo plano rengėjas – Specialiojo plano rengėjas - UAB „SKB statyba”, Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788753, faks. (8 5) 2784434, info@skb.lt, www.skb.lt, kontaktinis asmuo G. Nagelytė tel. 8-46 470940, el.p. gintarenagelyte@gmail.com.

Pasiūlymus dėl SPAV galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu nurodytais adresais. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę ( pavadinimą ), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Apie viešą supažindinimą su plano SPAV ataskaita bus pranešta atskirai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis planas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AD1-1957 „Dėl specialiojo plano rengimo“ nusprendė pradėti rengti rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių, iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. AD1-105 pavirtinta minėto specialiojo plano planavimo darbų programa (pridedama susipažinti).

Planavimo tikslai – užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, teritorijų tvarkymo priemones, apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, pateikti tikslinius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybės rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių ir kt.) zonų reikalavimus, numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, plėtoti poilsio infrastruktūrą (naujus pėsčiųjų ir dviračių takus).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. pabaigos.

Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8~46) 396164, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt, interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt .

Specialiojo plano rengėjas - UAB „SKB statyba”, Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788753, faks. (8 5) 2784434, info@skb.lt, www.skb.lt

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams