Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas

Nuo 2019 m. spalio 1 d.  tęsiamas dalinis finansavimas neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

NVŠ teikėjai, kurie planuoja tęsti NVŠ programas, vykdytas 2019 m. vasario – birželio mėn., teikia prašymus dėl programos įgyvendinimo pratęsimo 2019 m. spalio–gruodžio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab.) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (prašymo tęsti forma pridedama).

NVŠ teikėjai, pirmą kartą pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, pildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (paraiškos forma pridedama), ir ją pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab.) nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Skenuotą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą  būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką dėl NVŠ programos vykdymo (tačiau dar neužsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre), turi registruotis ŠMIR‘e (išsamesnė informacija dėl ŠMIR, Švietimo teikėjų atitikties patvirtinimo teikiama tel. 8 (46) 39 61 38 arba elektroniniu paštu: asta.trusaite@klaipeda.lt), o jų programos – užregistruotos KTPRR. Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą  pasižadėjimą ir teikėjo anketą (formas rasite: www.ktprr.smm.lt) reikia išsiųsti Informacinių technologijų centrui (Suvalkų g. 1, Vilnius), kuris suteiks prisijungimo kodą. Gavus prisijungimo prie KTPRR kodą, NVŠ teikėjas suveda reikalingą informaciją apie programą/as.

 Švietimo teikėjas, gavęs teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NŠV teikėjams, kurie vykdė NVŠ programas 2018-2019 m.m., iš naujo registruotis ŠMIR  ir KTPRR nereikia.

Aktualūs dokumentai (pridedama):

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (dėl registracijos konsultuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Trušaitė: tel. 8 (46) 39 61 38, e. paštas: asta.trusaite@klaipeda.lt

Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registre užtrunka kelias dienas, dėl to raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.

 

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR  (pačiam, per www.ktprr.smm.lt), elektroninė forma – skenuota NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma. Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus išsiųsti Informacinių technologijų centrui, adresu: Suvalkų g. 1,  03106 Vilnius. (Kilus klausimams – konsultuoja KTPRR registro administratorius Mažvydas Jablonskis, el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt, tel. 8 5 235 6109).

Teikėjas, užregistravęs programą, gauna KTPRR programos kodą, kurį reikia įrašyti į programos paraišką, tiekiamą savivaldybei.

2. Teikti  NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 egz. užklijuotame voke) pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Apie tai, kad programos atitiktis patvirtinta, informacija bus skelbiama Klaipėdos savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt)

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Įvairiais būdais viešinti savo programą, kviesti vaikus, registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą  programą.

SVARBU! Prieš registruojant mokinį Mokinių registre - su paslaugų gavėjais (t. y.  su mokinių tėvais) turi būti sudaryta NVŠ teikimo sutartis (sutarties forma pridedama), kurioje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydis nustatytas savivaldybės sprendimu. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota (kiekvienas NVŠ paslaugos teikėjas registruoja sutartis savo nusistatyta tvarka, sutartis registruodamas iš eilės). Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, reikia registruoti Mokinių registre (nurodant kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina atlikti iki 2019 m. rugsėjo 20 d.

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

 

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia: Informacinių technologijų centrui, adresu: Suvalkų g. 1,  03106 Vilnius. Skenuoti dokumentai siunčiami ITC el. paštu: mokiniu.registras@itc.smm.lt. Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!). DĖMESIO! Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.: 8 5 2356 143

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Iki 2019 m. rugsėjo 20 d. Mokinių registre NVŠ teikėjas turi suformuoti vaikų sąrašą. Pasirašyti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  NVŠ lėšų skyrimo sutartį. Savivaldybė nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui. Teikėjas nuo 2019 m. spalio 1 d. vykdo NVŠ programą

6. Atsiskaityti už panaudotas NVŠ lėšas

Atsiskaitymas už panaudotas NVŠ lėšas vyksta Savivaldybės nustatyta tvarka.

Išsamesnė informacija teikiama: Alma Radvilė, Klaipėdos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61  47, alma.radvile@klaipeda.lt 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams