Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS NUO AUDROS G. TĘSINIO IKI JŪROS, PRIE BUVUSIŲ KARINIŲ OBJEKTŲ (ANTROJO PASAULINIO KARO VOKIEČIŲ BATERIJOS) MELNRAGĖS PAJŪRYJE, IKI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS PRIE ŠIAURINIO MOLO, KLAIPĖDOJE,  DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. balandžio 24 d. Nr. AD1-1144

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. balandžio 7 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-457:

  1. Tvirtinu teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo Vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindinis brėžinys, nužymėjimo brėžinys, inžinerinių tinklų schema ir aiškinamasis raštas, iš viso 71 lapas).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 

    Nijolė Laužikienė

 

Priedas Nr. 1_(Aiškinamasis raštas)

Priedas Nr. 2 (Brėžinys)

**********

Informuojame apie parengto Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje detaliojo plano baigiamojo etapo - sprendinių viešo svarstymo stadiją.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-24 įsakymas Nr. AD1-387 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2012-04-03 planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-17, 2013-02-08 planavimo užduotis Nr. AD1-341 ir 2013-03-08 planavimo darbų programa Nr. AD1-583.

Planavimo tikslas – teritoriją pritaikyti rekreacinėms reikmėms, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, žvejybos prieplaukoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (nuoroda: /lit/IMG/1936).

Plano rengėjas – UAB ,,NOARCHITECTS”, Šiaulių g. 3, LT-01133 Vilnius, mob. tel. 8 604 159 20, el. paštas: markas@noarchitects.lt, internetinio tinklapio adresas: www. noarchitects.lt.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. liepos 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11. Nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 8 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. liepos 8 d. 12 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Noarchitects“ 2014 m. vasario 5 d. prašymą Nr. 02/01, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-54 nusprendė patvirtinti Teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas).

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

**********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2014 m. sausio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-277 priimtą sprendimą nevykdyti teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Įsakymas dėl SPAV vertinimo

**********

Kviečiame į Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje detaliojo plano koncepcijos viešą aptarimą su visuomene.

Susitikimas įvyks Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose - Liepų g. 11, III aukšto posėdžių salėje 2014-01-16 13.00-14.00 val.

Planavimo organizatorius- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipėda.lt, internetinio tinklo adresas: www.klaipeda.lt

Plano rengėjas- UAB "NOARCHITECTS", Šiaulių g. 3, LT-01133 Vilnius, mob. Tel. 8 604 159 20, el. paštas: info@noarchitects.lt, internetinio tinklalapio adresas: www.noarchitects.lt

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-24 įsakymas Nr. AD1-387 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2012-04-03 planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-17, 2013-02-08 planavimo užduotis Nr. AD1-341 ir 2013-03-08 planavimo darbų programa Nr. AD1-583.

Planavimo tikslas – teritoriją pritaikyti rekreacinėms reikmėms, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, žvejybos prieplaukoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Schema 1

Schema 2

**********

Informuojame, kad pasikeitė plano rengėjų UAB „Noarchitects“ buveinės adresas: Šiaulių g. 3-19, LT-01133, Vilnius.

**********

Pradedamas rengti teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-24 įsakymas Nr. AD1-387 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2012-04-03 planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-17, 2013-02-08 planavimo užduotis Nr. AD1-341 ir 2013-03-08 planavimo darbų programa Nr. AD1-583.

Planavimo tikslas – teritoriją pritaikyti rekreacinėms reikmėms, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, žvejybos prieplaukoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius –  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Plano rengėjas –  UAB ,,NOARCHITECTS”, A. Jakšto g. 9 - 302, LT-01105 Vilnius, mob. tel. 8 604 159 20, el. paštas: markas@noarchitects.lt, internetinio tinklalapio adresas www.noarchitects.lt.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo proceso trukmė: 2013 – 2014 m. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas įstatymų numatyta tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo 7 d. 14.00 val. įvyko Teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo erdvinės koncepcijos, kurios pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviram projekto konkursui pateiktų vertinimo komisijos posėdis.

Vertinimui buvo pateikti du projektai.

Su projektais visuomenė gali susipažinti iki 2012 m. spalio 3 d. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje (Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4, Klaipėda, tel. 8606 10858)

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams