Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Apie 15 ha teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DANĖS G. TĘSINIO, ARTOJŲ G., SKVERO IR DANĖS UPĖS, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. AD1-2329

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2013 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-229:

1. Tvirtinu teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinys, sklypų ribų brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso pridedama 17 lapų).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie jo patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

3. Nustatau, kad statiniai ir jų liekanos, kuriems eksploatuoti šiuo detaliuoju planu neformuojami žemės sklypai dėl jų nusidėvėjimo, išperkami visuomenės poreikiams bendro naudojimo objektams įrengti ir eksploatuoti įstatymų nustatyta tvarka iki statybos leidimų pagal techninius projektus išdavimo, bet ne vėliau kaip per penkerius metus nuo detaliojo plano patvirtinimo.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės   administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo „Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės“ detalųjį planą, kurio rengimas yra finansuojamas Europos socialinio fondo bei savivaldybės biudžeto lėšomis.

Planavimo tikslai – planuoti Danės gatvės tęsinį, visuomenės poreikiams paimamą žemę ir pastatus, pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltus, apželdinimą prie upės, suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 32 27, el.paštas planavimas@klaipeda.lt., interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt .

Detaliojo plano rengėjas – E. Andrijausko projektavimo firma, Turgaus a. 25, LT-91246 Klaipėda, tel. (8-46)411952, faks.(8-46)411956; el.paštas: architektubiuras@partneriai.com; Projekto vadovas E.Andrijauskas.

Informuojame, kad parengti teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detaliojo plano sprendiniai ir SPAV ataskaita.

Su detaliojo plano sprendiniais ir SPAV ataskaita galima susipažinti nuo 2012-11-23 iki 2012-12-20. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2012-12-07 iki 2012-12-20 Klaipėdos miesto savivaldybėje (eksponuojama bus 4 aukšte esančiame stende). Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012-12-21 10.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl sprendinių nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Viešo svarstymo protokolas

**********

Informuojame,  kad parengta detaliojo plano koncepcija ir SPAV ( poveikio aplinkai vertinimo ) ataskaita .

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396160, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. , interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt  -Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas I etapas.

Detaliojo plano rengėjas – E. Andrijausko projektavimo firma, Turgaus a. 25, 91246 Klaipėda,tel./faks.(8-46)411956; el..paštas: architektubiuras@partneriai.com; Projekto vadovas E.Andrijauskas, tel.( 846 )411956.

Pasiūlymus dėl SPAV atlikimo visuomenė gali  raštu teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui nurodytais adresais  visą  SPAV  dokumentų  rengimo laikotarpį  iki viešo  susirinkimo  ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę ( pavadinimą ), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą . Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos Aiškinamasis raštas

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos tarp Danės g. tęsinio , Artojų g., skvero ir Danės upės detaliojo plano Strateginio poveikio aplinkai vertinimo ( SPAV ) apimties nustatymo dokumentas .

Planavimo tikslai – planuoti Danės gatvės tęsinį, visuomenės poreikiams paimamą žemę ir pastatus, pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltus, apželdinimą prie upės, suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas

Projekto rengimo terminas ( preliminarus ) – iki 2012 m. pabaigos.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396164, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt , interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt .

Detaliojo plano rengėjas – E. Andrijausko projektavimo firma, Turgaus a. 25, 91246 Klaipėda,tel./faks.(8-46)411956; el..paštas: architektubiuras@partneriai.com; Projekto vadovas E.Andrijauskas, tel.( 846 )411956.

Pasiūlymus dėl SPAV galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu nurodytais adresais. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę ( pavadinimą ), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Apie viešą supažindinimą su plano SPAV ataskaita bus pranešta atskirai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo „Teritorijos tarp Danės g. tęsinio , Artojų g., skvero ir Danės upės“ detalųjį planą, kurio rengimas yra finansuojamas Europos socialinio fondo bei savivaldybės biudžeto lėšomis.

Planavimo tikslai – planuoti Danės gatvės tęsinį, visuomenės poreikiams paimamą žemę ir pastatus, pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltus, apželdinimą prie upės, suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas.

Projekto rengimo terminas ( preliminarus ) – iki 2012 m. pabaigos.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ nusprendė pradėti rengti teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD1-2115 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo užduotis, o 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AD1-2393 patvirtinta planavimo darbų programa (pridedama susipažinti).

Planavimo tikslai – planuoti Danės gatvės tęsinį, visuomenės poreikiams paimamą žemę ir pastatus, pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltus, apželdinimą prie upės, suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. pabaigos.

Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396160, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt , interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt .

Detaliojo plano rengėjas – E. Andrijausko projektavimo firma, Turgaus a. 27, 91246 Klaipėda, tel.(8-46) 411956, faks.(8-46) 411956 el. paštas: architektubiuras@partneriai.com; Projekto vadovas E.Andrijauskas, tel.(846 )411956.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams