Pradžia
Lt En

Pradedama įgyvendinti priemonė

Pradedama įgyvendinti priemonė

Klaipėdos miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/195f48c0457311e7b465dc41e35792b9) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 4 d. įsakymu Nr. AD1-911 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77cc94d086cb11e993ffd4361ddf8976) numatantis Priemonės įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo galimybes.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) viešųjų poreikių tenkinimo.

Klaipėdos miesto bendruomeninės veiklos skatinimui bei bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimui 2019 m. skirta 109 085,00 Eur.  Aprašo nustatyta tvarka finansavimas numatomas Baltijos, Marių, Pajūrio ir Danės teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. AD1-953; priedas). Priemonei įgyvendinti savivaldybėje yra sudarytos dvi Danės–Pajūrio ir Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų bei didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos. Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu numatytos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:

  1. Kultūrinė ir švietėjiška;
  2. Sporto ir sveikatinimo veikla;
  3. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
  4. Bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu nustatyta mažiausia – 500 Eur ir didžiausia – 5000 Eur vienam projektui galima skirti valstybės lėšų suma (Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/06/d-p-iss-protokolas-prioritetai-ir-sumos.pdf). Baltijos–Marių išplėstinėje seniūnaičių sueigoje nutarta neprioretizuoti šių metų vykdytinų ir finansuotinų veiklos sričių, bei nustatyta didžiausia – 6000 Eur ir mažiausia – 1000 Eur vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma (Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/06/2019-06-11-nr.2-b-m-protokolas-prioritetai.pdf). Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje Klaipėdos m. teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija registruota teisės aktų nustatyta tvarka ir ne mažiau negu vienus metus savo veiklą vykdanti Klaipėdos miesto teritorijoje vykdys projektą, bei vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Artimiausiu metu bus skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir vietinėje spaudoje kvietimas teikti paraiškas konkursui pagal 2.3. priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“.

Kviečiame Klaipėdos miesto bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas prisijungti ir atsiradus kvietimui teikti paraiškas bei aktyviai dalyvauti įgyvendinant priemonę.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams