Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL DANĖS UPĖS PAKRANTĖS IKI JONIŠKĖS IR LIEPŲ GATVIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 15 d. Nr. AD1-3052

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. spalio 8 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1111:

  1. Tvirtinu Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindiniai brėžiniai, galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema, eismo organizavimo schema, aiškinamasis raštas, iš viso 22 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Priedas Nr. 1 (Aiškinamasis raštas)

Priedas Nr. 2 (Brėžinys 1-4)

Priedas Nr. 3 (Brėžinys 2-4)

Priedas Nr. 4 (Brėžinys 3-4)

Priedas Nr. 5 (Brėžinys 4-4)

**********

Informuojame apie parengtą apie 22 ha teritorijos, Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. AD1-1924 nusprendė pradėti rengti apie 22 ha teritorijos, Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalųjį planą. 2013 m. spalio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2566 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa.

Pažymime, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-314 patvirtino Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją.

Planavimo tikslas: numatyti mažųjų laivų uosto, susijusios infrastruktūros ir rekreacinės aplinkos statybos, tvarkymo bei naudojimo reikalavimus, detalizuojant bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijos įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie detaliojo plano rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas  ( /lit/IMG/1934 ).

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. 8 68 73 79 92, 8 68 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2013 m – 2015 m.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. kovo 18 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Informacija apie detaliojo plano sprendinius taip pat teikiama darbo dienomis plano rengėjo patalpose aukščiau minėtu adresu.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. balandžio 17 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžiniai

**********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-314 nusprendė patvirtinti Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas). Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/1934) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Sprendimas

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

**********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2014 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3597 priimtą sprendimą neatlikti Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Įsakymas dėl SPAV

**********

Susipažinkite su visuomenės nuomone, kuri buvo pareikšta apie planuojamą teritoriją nuo Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje.

Visuomenės nuomonės tyrimas

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo detaliojo planavimo procedūras, siekiant planuojamoje teritorijoje suformuoti naujus žemės sklypus mažųjų laivų uosto, susijusios infrastruktūros ir rekreacinės aplinkos statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti.

Kviečiame dalyvauti apklausoje ir pareikšti savo nuomonę apie planuojamą teritoriją nuo Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje. Anketinė apklausa vyks iki 2014 balandžio 21 dienos.

Apklausos anketa

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 22 ha teritorijos, Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalusis planas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. AD1-1924 nusprendė pradėti rengti apie 22 ha teritorijos, Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detalųjį planą. 2013 m. spalio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2566 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/1934) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo tikslas: numatyti mažųjų laivų uosto, susijusios infrastruktūros ir rekreacinės aplinkos statybos, tvarkymo bei naudojimo reikalavimus, detalizuojant bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijos įrengti, inžinerinės ir miesto infratsruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, infrastruktrūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1934).

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. 8 68 73 79 92, 8 68 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2013 m – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Informacinis pranešimas apie eilės nustatymą, laimėjusius pasiūlymus ir sutarties sudarymą dėl Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas

Pasiūlymų tiekėjai pasiskirstė taip:

1 eilėje – MB „Pupa-strateginė urbanistika“ - 50 % jungtinėje veikloje su  MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“ - 50 % projektas, kurio devizas „Plūduriuojantis krantas“ surinko – 63,51 balo.

2 eilėje – UAB „Ekotektonika“ projektas, kurio devizas „Danės uostamiestis“ surinko – 33,67 balo.

Projekto konkurso pirmos ir antros vietos laimėtojai bus kviečiami į neskelbiamas derybas dėl Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas. Neskelbiamos derybos bus vykdomos LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

**********

PROJEKTO KONKURSO DARBŲ VIEŠAS APTARIMAS

Informuojame, kad vyksta Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų g.  detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviras projekto konkursas. Projekto konkursui nustatytu laiku (iki 2013-08-12 9:00) darbus pateikė du konkurso dalyviai. Konkurso vertinimo komisijos, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2013-07-01 įsakymu Nr. AD1-1663, vardu ir vadovaujantis Komisijos darbo reglamento 8.3. bei 9.4. punktais, surengta vieša darbų ekspozicija ir numatomas viešas darbų aptarimas.

EKSPOZICIJA - LASKAO patalpose, Daržų 10 / Bažnyčių 4, Klaipėda,  nuo 2013.08.13 iki 2013-09-06 darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val.

VIEŠAS APTARIMAS - ten pat  2013.08.22 15 val.

Visus, besidominčius planuojamos teritorijos plėtros vizijomis, kviečiame susipažinti su projektais ir dalyvauti viešame aptarime.

Komisijos posėdis, kuriame bus vertinami pateikti darbai, įvyks vėliau. Pasibaigus viešo pirkimo procedūrai ir nustačius geriausią projektą, apie tai bus pranešta atskirai.

Projekto konkursui pateikti darbai:

PLŪDURIUOJANTIS KRANTAS

maketo nuotrauka   aiškinamasis raštas

DANĖS UOSTAMIESTIS

maketo nuotrauka   aiškinamasis raštas

**********

2013-06-18 paskelbtas Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviras projekto konkursas. Informacija: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=140964&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl projekto konkurso komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos schema

Planavimo darbų programa

Planavimo užduotis

http://www.architektams.lt/aktualijos/kvieciame-dalyvauti-danes-upes-pakrantes-iki-joniskes-ir-liepu-g-teritorijos-planavimo-ir-projekto-konkurso-aptarime/ 

LASKAO 2013-03-14 Danės upės pakrantės teritorijos (iki Joniškės ir Liepų g.) planavimo tikslų ir projekto konkurso aptarimo protokolas

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams