Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, korektūra

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP BANGŲ, BALTIKALNIO IR TILŽĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMU NR. 214, KOREKTŪROS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE, APIMANČIOJE DETALIAJAME PLANE NUMERIAIS 9, 10, 11 PAŽYMĖTUS SKLYPUS, patvirtinimo

2015 m. gegužės 13 d. Nr. AD1-1405

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. balandžio 29 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-548:

  1. Tvirtinu teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso 7 lapai).
  2. Nustatau, kad detaliojo plano korektūra įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
  3. Nustatau, kad teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, sprendiniai teritorijos dalyje, apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus, netenka galios įsigaliojus 1 punktu patvirtintai detaliojo plano korektūrai.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

Saulius Budinas

 Priedas Nr. 1 (Aiškinamasis raštas)

 Priedas Nr. 2 (Pagrindinis brėžinys)

**********

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, koregavimą.

Planavimo pagrindas:Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD1-2287 „Dėl detaliojo plano korektūros rengimo“, 2014 m. spalio 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3000 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa.

Planavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo sprendinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2813 ).

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8-46 311461, el. paštas: margaritar@takas.lt.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m. kovo 17 d.  Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda (1 aukšte esančiame stende); internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2813 ); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu.

Planavimo pasiūlymus dėl koreguojamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki sprendinių susipažinimo pabaigos, 2015 m. kovo 17 d. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktais. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Planavimo organizatoriaus atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

**********

Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra rengiama teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2014 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD1-2287 „Dėl detaliojo plano korektūros rengimo“,2014 m. spalio 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3000 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (su programa susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/2813), bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo sprendinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai ( /lit/IMG/2813 ).

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8-46 311461, el. paštas: margaritar@takas.lt.

Planavimo terminai: 2014 m. –2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą susipažinimui skirtą laiką, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Planavimo organizatoriaus atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktais. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Įsakymas dėl detaliojo plano korektūros

Koreguojamos teritorijos ribos

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams