Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas

********** 

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. AD1-122 "Dėl teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo" patvirtintas teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, detalusis planas.

Įsakymas

Sprendiniai (aiškinamasis raštas)

Sprendiniai (pagrindinis brėžinys) 1-2

Sprendiniai (pagrindinis brėžinys) 2-2

Sprendiniai (inžinerinių tinklų brėžinys) 

********** 

Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalųjį planą. Viešas susirinkimas plano sprendiniams ir visuomenės pateiktiems pasiūlymams aptarti vyks 2016 m. kovo 22 d. 16:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (adresu Liepų g. 11, Klaipėda) Tarybos posėdžių salėje (III aukšte).

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2016 m. vasario 23 d. iki 2016 m. kovo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją. Nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. kovo 22 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. AD1-1815 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-186 patvirtino detaliojo plano koncepciją, susipažinti galima /lit/img/5027.

Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai, esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. 

Plano rengėjas: UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8 37 759028, faks.: 8 37 452532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų brėžinys

**********

Informacija apie sportinio komplekso su nauju stadionu poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Tel. 8-46 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sportinio komplekso su nauju stadionu statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sporto komplekso su nauju stadionu teritorija yra Klaipėdos apskrities, Klaipėdos miesto savivaldybės rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos, ribojasi su Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą Nr. (28.3)-A4-14575, kad pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – Sportinio komplekso su nauju stadionu statybai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas): per 20 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriuje (adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda)

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai (adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008); atrankos dokumento rengėjui UAB ,,Dujų sfera‘‘ (adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 37 75  90 28)

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo, rengėjo UAB ,,Dujų sfera‘‘ patalpose (adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8-37 75  90 28).

Atrankos išvada

 **********

Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos išvados.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt - Teritorijų planavimas, nuoroda - /lit/IMG/2245.

Plano rengėjas – UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. 8 37 759028, faks. 8 37 452532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūros atliktos vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nauja redakcija, patvirtinta LR Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467, Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. D1-456.

Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis, dėl detaliojo plano SPAV atrankos dokumento, 2015 m. liepos 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AD1-2216 priėmė sprendimą nerengti teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint išsamiau susipažinti su SPAV atrankos dokumentais ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti ir pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-186 nusprendė patvirtinti teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas). Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2245) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

SPAV Įsakymas

Koncepcijos įsakymas

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžiniai

 **********

Informuojame, kad 2015 m. liepos 13 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos I aukšte 137 kab. (Liepų g. 11, Klaipėda) įvyks teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos pristatymas.

Planavimo organizatorius:Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas:UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 837 759028, faks.: 837 452532, el. paštas:dujusfera@dujusfera.lt.

Planuojamos teritorijos adresas:teritorija tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.

Planavimo tikslai:nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai, esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Pasiūlymų teikimo tvarka:pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 **********

Informuojame, kad 2014 m. spalio 09 d. 11.00 val Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos III aukšte posėdžių salėje (Liepų g. 11, Klaipėda) įvyks teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliojo plano planavimo tikslų ir esamos būklės analizės pristatymas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. 

Plano rengėjas: UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8 37 759028, faks.: 8 37 452532, el. paštas:dujusfera@dujusfera.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Tilžės gatvės, galežinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.

Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto komklekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai, esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 **********

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AD1-383 nusprendė pradėti rengti teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. AD1-1815 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“. 2013 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2735 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/2245) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2245).

Plano rengėjas: UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37 75 90 28, faks.: 8-37 45 25 32, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Tilžės gatvės, galežinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.

Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai, esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo procesas: detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2013 m – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Įsakymo pakeitimas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų pakeitimo schema

Planavimo darbų programa

Planavimo užduotis

 **********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams