Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas bendruomeninei veiklai

Kviečiame teikti paraiškas bendruomeninei veiklai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) patvirtinu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-181 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-131 redakcija). (Aprašas ir jo priedai).

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių  bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai: Klaipėdos miesto Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka yra Klaipėdos miesto rinkimų apygardos: Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio.   

Prioritetinės ir tinkamos finansuoti veiklos patvirtintos Baltijos–Marių ir Danės–Pajūrio išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2018/07/d-p-2018-07-10-protokolas.pdf

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2018/07/b-m-2018-07-11-protokolas.pdf

 • Socialinė veikla;
 • vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
 • kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 • sporto ir sveikatinimo veikla;
 • bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Priemonei įgyvendinti skirta 110385,00 Eur.

Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu nustatyta vienam projektui galima skirti valstybės lėšų suma mažiausia – 500 Eur ir didžiausia – 6000 Eur (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2018/07/d-p-2018-07-10-protokolas.pdf).

Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos nustatyta vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma: mažiausia – 500 Eur ir didžiausia 10 000 Eur (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2018/07/b-m-2018-07-11-protokolas.pdf).

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš teritorijų Baltijos, Marių, Danės ar Pajūrio, orientuota į tos teritorijos bendruomenių viešų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką, pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas. 

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą (pridedamas Aprašas, Paraiškos forma, Priedai, Paraiškų teikimo tvarka ir jos priedai). Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau negu vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, vedantysis projekto partneris.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. tinkamai patvirtintą organizacijos steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla) kopiją;
 2. Organizacijos vykdytos veiklos paskutinių dvejų kalendorinių metų ataskaitą;
 3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 4 priedo formą);
 5. Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą pagrindžiantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas, mokslo baigimo diplomai, pažymėjimai ir kt.)
 6. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo ar sutarties kopiją;
 7. Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutarčių su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais kopijas;
 8. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
 9. kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraišką ir paraiškos priedus pasirašo pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas organizacijos vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos su papildomais dokumentais teikiamos:

 1. Paraiška su priedais popierine forma turi būti:

1.1. tinkamai atspausdinta ir pasirašyta (paraiškos forma ir priedai turi būti pasirašyti Organizacijos atsakingų arba jų įgaliotų asmenų, kurie nurodyti formose, ir patvirtinti Organizacijos anspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą);

1.2. tinkamai patvirtintos pridedamų dokumentų kopijos (privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų);

1.3. su laikmenoje pridėtomis elektroninėmis dokumentų versijomis, skenuotomis originalo spalva vieno dokumento („pdf“ formatu) arba vietoj laikmenos siųsti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt., nurodant pareiškėjo ir konkurso pavadinimą;

1.4. lapai susegti ir sunumeruoti eilės tvarka, sudėti į vieną voką, ant jo užrašyta paraiškos teikėjo ir konkurso pavadinimai bei užantspauduoti (jei paraiškos teikėjas turi antspaudą).

 1. Paraiška su priedais per elektroninę paslaugų sistemą teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. v-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pateikiamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui, adresu: Liepų g. 11, 114 kab., Klaipėda. Vokas turi būti užklijuotas ir antspauduotas organizacijos antspaudu (jei organizacija privalo turėti antspaudą). Paraiškų priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Paraiškų atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiškų teikimo terminas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuo 2018 m. liepos 25 d. iki rugpjūčio 24 d. 15.45 val. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Papildoma informacija teikiama Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11, 225 kab.),  tel. 8 46 39 60 34, el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt, Renata Razgienė.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvieciame-aktyviai-dalyvauti-bendruomenineje-veikloje/4810

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams