Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIETINĖS JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IR IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 

2015 m. rugsėjis 9 d. Nr. AD1-2624

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 886 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. sausio 26 d. patikrinimo aktą Nr.TP1-101:

  1. Tvirtinu pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžiniai, planuojamų žemės sklypų ribų lentelė, sklypų (sklypų dalių) plotų lentelė ir aiškinamasis raštas, iš viso 48 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

 

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys 1 - 4

Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys 2 - 4

Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys 3 - 4

Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys 4 - 4

Planuojamų žemės sklypų ribų lentelė

Sklypų plotų lentelė

**********

Informuojame, kad parengti Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano projekto (toliau – Detalusis planas) sprendiniai.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2013-04-26 planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13, 2013-06-04 planavimo užduotis Nr. AD1-1371 ir 2013-06-11 planavimo darbų programa Nr. AD1-1453.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ (nuoroda: /lit/IMG/2236/1).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 279 60 89, 219 65 74, faks. (8 5) 261 75 07, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo tikslas - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo darbų programa – Detalusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Detaliojo plano rengimo koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-197 ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-85. Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planuojamos teritorijos vieta – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Susipažinti su Detaliojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV ataskaita galima nuo 2014 m. birželio 16 d. iki 2014 m. liepos 16 d.:

Planavimo organizatoriaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose 116 kab., adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose III-ame aukšte Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

Detaliojo plano rengėjo patalpose 230 kab., adresu V.Gerulaičio g. 1, Vilniuje.

Detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. liepos 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose I-o aukšto skelbimų lentoje ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose III-ame aukšte greta Architektūros ir urbanistikos skyriaus. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama Planavimo organizatoriaus interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: /lit/IMG/2236/1).

Parengto Detaliojo plano vieši susirinkimai įvyks:

2014 m. liepos 16 d. 10.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

2014 m. liepos 16 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje III-ame aukšte, adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje.

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių galima teikti Planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešų susirinkimų pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą Detaliojo plano rengėjui.

**********

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-197 ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-85 patvirtino Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) koncepciją. Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2236) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2013 m. balandžio 26 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13 ir 2013 m. birželio 4 d. planavimo užduotis Nr. AD1-1371.

Planavimo tikslas - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapyje / -Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2236).

Detaliojo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 27 960 89, 21 965 74, faks. (8 5) 26 175 07, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planuojamos teritorijos vieta – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Informuojame, kad susipažinti su patvirtinta Detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, gautų pasiūlymų ir išvadų vertinimo motyvais, lėmusiais plano koncepcinių sprendinių parinkimą, plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11.

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano galima teikti Planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą Detaliojo plano rengėjui.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskiru pranešimu.

2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-197 Dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

2014-04-30  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-85 Dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

SPAV ataskaita

SPAV ataskaitos priedai

**********

Informacija apie Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47.

PŪV pavadinimas: Pietinės jungties tiesimas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus.

PŪV vieta: Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas (Priekulės ir Dovilų seniūnijos), Klaipėdos apskr.

Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros 2014-01-07 raštu Nr.(2.6)-A4-81 priimta išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: UAB „Ferteksos transportas“ 2014-02-03 rašte Nr.S14/014 nurodė, kad PŪV turi būti atliekamas pilnas PAV vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 8.3 p.; neanalizuotas PŪV poveikis socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms; PAV atrankos medžiagoje nurodant automobilių judėjimą ir srautus naudotasi prieštaringa pasenusia informacija, neįvertinti šiuo metu aktualūs kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, nesvarstytos kelio trasos alternatyvos; nepateikta informacija apie servitutinių kelių įrengimo galimybę patekti jais į šalia esamus sklypus ir ar servitutiniai keliai bus projektuojami ir statomi kartu su aplinkkeliu; neįvertintas poveikis žemės sklypams šalia planuojamo kelio, kuriuos galimai gali neigiamai paveikti paviršinės nuotekos.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: PŪV nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija; pavojingos ir radioaktyvios medžiagos nebus saugojamos ir naudojamos; nukastą derlingą dirvožemio sluoksnį numatoma panaudoti teritorijos gerbūviui sutvarkyti; įgyvendinus PŪV pagerės susisiekimo ryšys tarp jūrų uosto ir aplinkinių teritorijų, sumažės Klaipėdos miesto gatvių apkrova bei uosto generuojamas neigiamas poveikis Klaipėdos miestui; į vakarus nuo krašto kelio Nr.141 numatoma įrengti akustinę triukšmą slopinančią sienutę; papildomi PŪV darbai (servitutinių kelių, nuovažų, dviračių takų įrengimas ir „dobilo sankryžos“ siaurinimas) galimo reikšmingo poveikio aplinkos kokybei neturės bei neviršys PŪV apimčių ir poveikio aplinkos kokybei kriterijų, nustatytų 2010-07-16 sprendime Nr.(9.14.5.)-LV4-3764; įgyvendinus projektą numatomas teigiamas poveikis eismo saugumui.

Priimta galutinė atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra 2014-04-22 raštu Nr.(2.6)-A4-1608 priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Galutinė PAV atrankos išvada

**********

Informuojame apie Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2236).

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pietinės jungties tiesimas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas (Priekulės ir Dovilų seniūnijos), Klaipėdos apskr.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2014-01-07 raštu Nr.(2.6)-A4-81 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūrai – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ - V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6584, faks. (8 5) 261 7507 el. p. ausra.juneviciute@sweco.lt

PAV atrankos išvada

**********

Informuojame apie viešą supažindinimą su Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais)

Detaliojo plano organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt, Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796089, 2196584, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo tikslai (uždaviniai) - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

2013 m. spalio mėn. atliktas Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir parengta ataskaita.

Susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais) nuo š.m. spalio 28 d. iki lapkričio 26 d. imtinai (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) galima:

  • Detaliojo plano organizatoriaus būstinėje aukščiau nurodytu adresu.
  • SPAV dokumentų rengėjo būstinėje aukščiau nurodytu adresu.
  • Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus SPAV ataskaitos kokybei nuo š.m. spalio 28 d. iki lapkričio 27 d. imtinai galima Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytu adresu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais) įvyks:

š.m. lapkričio 27 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

š.m. lapkričio 27 d. 15.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II a. didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

SPAV ataskaita

Tekstiniai priedai:

1 tekstinis priedas

2 tekstinis priedas

3 tekstinis priedas

4 tekstinis priedas

5 tekstinis priedas

Grafiniai priedai:

1 grafinis priedas

2 grafinis priedas

**********

Informuojame apie pradedamą rengti pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėl detaliojo plano rengimo“, 2013-04-26 planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13 ir 2013-06-04 planavimo užduotis Nr. AD1-1371.

Planavimo tikslas – detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 52) 79 60 89, (8 52) 19 65 74, faks. (8 52) 61 75 07, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo darbų programa – detalusis planas bus rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Detaliojo plano koncepcija bus teikiama tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai detaliojo plano rengimo etape. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo proceso trukmė: 2013 m. kovas – 2014 m. balandis.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo (klaidos ištaisymas)

Planavimo užduotis

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams