Pradžia
Lt En

2019-04-12

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 12 D. IR BALANDŽIO 15 G. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI    (T1-86)
PRIEDAS 

2. DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO FORUMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. TITULO SUTARTIES PROJEKTUI         (T1-91)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-89)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-95)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

5. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (T1-81)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-68 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO           (T1-90)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-76)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

8.  DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO      (T1-85)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

9. DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (T1-75)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS        6 PRIEDAS         7 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-80)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS        4 PRIEDAS        5 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO   (T1-82)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-92)
PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-93)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

14. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTE „GYVOS GATVĖS“ PARTNERIO TEISĖMIS (T1-96)
PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-79)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS          6 PRIEDAS         7 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-320 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-83)
PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (T1-77)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-60)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS JACHTKLUBAS“ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO   (T1-19)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS              5 PRIEDAS         6 PRIEDAS           7 PRIEDAS          8 PRIEDAS

20. DĖL UAB „SENASIS TURGUS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO    (T1-78)
PRIEDAS

21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-84)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-87)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

​23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO        (T1-94)
PRIEDAS

 ---------------------------------

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-102)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-329 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (T1-99)
1 PRIEDAS            
2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU MARYTE SAVICKIENE NUTRAUKIMO (T1-109)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LAUROS VAITKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO „GILIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-104)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU JADVYGA ŠALNIENE NUTRAUKIMO (T1-110)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LORETOS ŽILIUVIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-106)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU EUGENIJA SIMPUKIENE NUTRAUKIMO (T1-108)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL RENATOS ČESNELIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-105)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU VLADIMIRU GENUČIU NUTRAUKIMO (T1-107)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL INGOS BAGDONIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-103)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU VITALIJA GRYBAUSKIENE NUTRAUKIMO (T1-111)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (T1-101)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (T1-112)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 

---------------------------

PROTOKOLAS (T-5)

 

 

 

 

 

  

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams