Pradžia
Lt En

Korupcijos prevencija

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus 

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Klaipėdos miesto savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.


Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88, el. paštas: antikorupcija@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutes su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“

Anonimine žinute ČIA

Atsakingas už korupcijos prevenciją Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje – Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Mockienė

Pranešimai apie korupciją


Iš kur atsiranda korupcija? Kur ji labiausiai paplitusi? Ką apie korupciją mano verslo atstovai? Atsakymus ir dar daugiau naudingos informacijos rasite šiame video: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/vaizdo-paskaita/.


Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali užpildydamas Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ (DARBUOTOJŲ) TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS

 Korupcijos rizikos analizė

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2012 m. IV ketvirtis – 2013 III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2013 m. IV ketvirtis – 2014 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2014 m. IV ketvirtis – 2015 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2016 m. IV ketvirtis – 2017 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m. IV ketvirtis – 2018 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m 

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų pateiktų KPT išvadų apibendrinimas


KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2020-2022 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ATASKAITOS: 2020 M.

2017–2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2017–2019 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ATASKAITOS: 2019 m. ataskaita;  2017 m. ataskaita;  2018 m. ataskaita

2014–2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

2014-2017 METŲ  ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ATASKAITOS: 2014 metų ataskaita;  2015 metų ataskaita;  2016 metų ataskaita

2010-2013  METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGERMA 2010-2013 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programos 2010-2013 m. įgyvendinimo ataskaita


Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio vertinimo išvada dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas organizavimo tvarkos

Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklos licencijavimą ir priežiūrą


Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

2017 metais CVAS atliko vidaus auditą „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“. Audito metu buvo vertinamos korupcijos prevencijos priemonės:

 • korupcijos rizikos analizė;
 • kovos su korupcija programos įgyvendinimas;
 • teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
 • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje pateikimas.

Vidaus audito rezultatai:

 • atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (laikotarpis 2016 m. IV ketv. – 2017 m. III ketv.) neatsižvelgta į STT rekomendaciją parengti 1 apibendrintą išvadą, kurioje pateikti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įmonių ir įstaigų duomenys;
 • nepaskirtas už Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo. Programos priemonės buvo įvykdytos arba vykdomos, tačiau nustatyti atvejai, kai dėl nepakankamos kontrolės įgyvendinimas nebuvo užtikrintas visa apimtimi;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje ne visada buvo skelbiami teisės aktų projektai kartu su teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymomis; nustatyti atvejai, kai teisės aktų projektai nevertinti antikorupciniu požiūriu;
 • nustatytas atvejis, kai nesilaikant teisės akto reikalavimo asmuo buvo paskirtas į pareigas anksčiau negu gauta informacija iš STT apie tinkamumą eiti pareigas.

2015 m. korupcijos rizikos valdymo vertinimas

2017 m. liepos 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimtas Aldonos Staponkienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės, nusišalinimas dėl tarybos sprendimo projekto „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)“ svarstymo ir priėmimo.

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai:1.1. Savivaldybės administracijos direktorius;1.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;1.3. departamento direktorius;1.4. departamento direktorius-vyriausiasis buhalteris;1.5. skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);1.6. skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);2. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai;3. Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų įstaigų vadovai;4. akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, vadovai.


Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Turto deklaracijas rasite ČIA.

Informaciją apie komandiruotes rasite ČIA.

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų tarnybinės komandiruotės, kurių išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį

Valstybės politikų tarnybinės komandiruotės, kurių išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį

Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojų tarnybinės komandiruotės 2019 m.

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų tarnybinės komandiruotės 2019 m.


Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją savivaldybės įmonėse, įstaigose, bendrovėse, sąrašas

Antikorupcijos komisija

Rekomenduojame peržiūrėti trumpas video paskaitas, kurias rasite STT Youtube kanale šiomis temomis:

 1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
 2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
 3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
 4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
 5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

Daugiau informacijos antikorupcinio švietimo tema: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys

Skaidrumas – visų mūsų rankose!

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pagrindinių korupcijos rizikų apžvalga savivaldybių valdomų įmonių veikloje. Apžvalgoje atskleidžiamos 2014 – 2019 m. korupcijos rizikos analizėse nustatytos pažeidžiamiausios sritys, rizikos veiksniai, pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir rekomendacijos.

Ši apžvalga, Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas bei Antikorupcijos vadovas verslui taip pat viešai skelbiami STT tinklapyje: https://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/#turinys

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams